Om Larviks Sjømannsforening

Larviks Sjømannsforening vært i virksomhet i sammenhengende siden 16. mars 1849, og er således Larviks eldste forening i uavbrutt virksomhet. Samtidig er den en av landets eldste sjømannsforeninger, En av de syv første i landet som ble stiftet før 1850.

Den 9. februar 1849 ble det holdt et forberedende møte til dannelse av Larviks Sjømannsforening etter tilak av daværende Stortingsmann og Krigskommissær Johan Jørgen Broch.

Den 16. mars s.å. holdes det konstituerende møte i «Laurvigs Bys Raadhus», som den gang var gamle Herregården.

Forut for dette møte hadde 65 av byens borgere tegnet sig som medlemmer av den vordende forening. De fleste var skipsførere eller redere, men man savnet heller ikke representatnter for de store kjøpmannsfamilier som den gang alltid hadde interesse som parthavere i seilskutene. Øvrigheten var også godt representert med Amtmannen, Byfogden og Fogden.

Av kulturhistoriske hendelser som vår forening har tatt initiativet til/vært delaktig i, nevner vi: Opprettelse av sjømannsskole, oppsetting av fyr og merking av ureint farvann, spørsmål angående kai- og havneforhold, kosthold om bord, mannskapsrettigheter, bruk av morsmålet til sjøs, fraktregulering, foreslått forsikringsordninger, minnesmerker, opprettelse av Losvesen, Sjømannshjem, og ikke minst Larvik Sjømannsmuseum. Mye av dette må ses i sammenheng med at før vår forening tok tak i disse spørsmålene så fantes det ikke Sjømannsforbund, Rederiforbund eller andre sjøfartsrelaterte offentlige institusjoner.