vedtekter

FOR LARVIKS SJØMANNSFORENING

(Sist revidert på årsmøte 2024)

Larviks Sjømannsforenings formål er å virke for sjøfartens og sjømannsstandens interesser, samt vår maritime kultur og sjøfartshistorie.

  • Som medlem opptas kun personer som enten kan dokumentere fartstid, har andre maritime interesser eller står frem med særlig interesse for foreningens visjon og formål. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til foreningen. Søknaden skal være attestert av to medlemmer (faddere) med minst to års medlemskap. Søknaden om medlemskap skal være hengt opp på foreningens oppslagstavle i en måned, og deretter behandles på første styremøte. I perioden hvor søknaden henger til oppslag, skal søker besøke lokalene for å tilkjenne gjøre seg sammen med minst en av sine faddere eller andre betrodde medlemmer. Begrunnede protester mot medlemskap meddeles skriftlig til styret. Første års medlemskap anses som prøvetid, for stemmerett kreves et års prøvetid og ett års medlemskap, til sammen to års medlemskap. Fadderne har begge et ansvar for at søker som har fått innvilget medlemskap blir kontaktet og tatt med til medlemskveld eller andre arrangementer i foreningens regi så snart som mulig. Fadderne har også ansvar for å informere nytt medlem om sømmelighet, skikk og bruk ved besøk i foreningens lokaler. Fadderne skal også følge opp nye medlemmer som av en eller annen grunn ikke aktiviserer sitt medlemskap, og eventuelt utrede årsaken til dette. Dersom det ikke er skjellig grunn for uteblivelse, anses medlemskapet for avviklet etter prøveårets utløp. Nedre grense for medlemskap er 25 år. Dog kan det gjøres avvik fra dette, dersom styret enstemmig finner det formålstjenlig å dispensere ut ifra at grunnlaget for dette kun er grunnet i søkers maritime yrkesvalg rettet mot en fremtidig karriere som sjømann / offiser.

Ønsker et medlem å melde seg ut av foreningen, skal dette skje skriftlig. Personer som av en eller annen grunn får avslag på søknad om medlemskap i Larviks Sjømannsforening, kan ikke søke slikt medlemskap på nytt før tre hele kalenderår er gått.

Æresmedlemmer kan utnevnes av styret etter behandling av forslag fra styret selv, eller skriftlig forslag fra et eller flere medlemmer. Styret lager retningslinjer for æresmedlemmers rettigheter og portefølje. Æresmedlemmer kan ikke velges til verv der valg gjøres i årsmøte.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis for hvert kalenderår. Nye medlemmer betaler kontingenten første gang ved godkjent søknad. Medlemskontingent for alle medlemmer kr. 500,- Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent. Unnlater et medlem å betale kontingent for ett år, kan styret stryke vedkommende som medlem. Melding om at medlemskapet er inndratt, gis skriftlig. Ønsker et medlem som er strøket på grunn av manglende betaling av kontingent å gjenoppta sitt medlemskap, må vedkommende søke på nytt. Om søknaden godkjennes, må kontingenten for de 2 siste årene forut for søknaden innbetales før medlemskapet trer i kraft. Medlem som korrekt har meldt seg ut av foreningen, men siden søker nytt medlemskap, betaler ordinær kontingent og evnt. innmeldingsgebyr.

For å være beslutningsdyktig må minst fire av styrets representanter være til stede. Alle regninger skal være attestert av leder. Om leder ikke er tilgjengelig (sykdom, reise eller lignende) tar nestleder seg av dette. Foreningens verdipapirer skal oppbevares i brannsikkert verdiskap på Sjømann. Det påligger styret å påse at det hersker ro, orden og sømmelighet på foreningens eiendom. Styret tar stilling til om klager på medlemmer skal avvises, løses ved muntlig eller skriftlig advarsel, eller suspensjon/eksklusjon. Styremedlemmer skal fratre i saker hvor personlige interesser kan innvirke på saksbehandlingen.
Styret har fullmakt til å vedta godtgjøring til medlemmer når særlige økonomiske forhold eller annen belastning som følge av sentralt arbeid for foreningen foreligger, og driftsøkonomi gir mulighet for dette.
Slike vedtak krever enstemmighet i styret.

Styret har også rett til å innstille etter eget valg eller innspill fra medlemmer, til å gi hedersbevisning til personer som har gjort en ekstra velvillig innsats for foreningen eller bidratt til dens mulighet og synbarhet blant utenforstående. Prisen tildeles enten på årsmøtet eller ved annen høvelig anledning. Prisen skal synliggjøres som et ekstra håndslag som takk for innsatsen. Prisen tildeles som diplom og vedkommende tituleres «Årets Sjømann». Prisen kan deles ut til flere personer ved i samme år når dette anses som høvelig. Erkjennelsen rager under foreningens høyeste utmerkelse som er «Æresmedlem».

Foreningens høyeste myndighet er årsmøte, som avholdes hvert år innen utgangen av februar. På årsmøte velges styret, som i årsmøteperioden er ansvarlig for foreningens drift. «Årsmøte innkalles av styret med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene» eller ved kunngjøring i pressen. Forslag må være poststemplet senest 2 uker før årsmøte. Årsmøte er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede som møter. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

1. Årsmeldinger.
2. Revidert regnskap.
3. Innkomne forslag.
4. Faste kontingenter og gebyrer.
5. Valg.

a) Leder / Formann.
b) 4 styremedlemmer samt 4 varamedlemmer. Pluss 1 Rep. for de seilende.
c) 2 revisorer samt 1 vararepresentant.
d) 1 leder for Hus- og Arbeidskomiteen samt 3 ansvarlige medlemmer.
e) 1 leder for Skutekomiteen samt 3 ansvarlige medlemmer.
f)  3 representanter til Larvik Sjøfartsmuseum.
g) Styret konstituerer, Nestformann, Kasserer, Sekretær og Materialforvalter
     i det første styremøte etter årsmøte.

Materialforvalter møter i styremøter ved behov, med talerett, ikke stemmerett.
Enhver som har vært medlem i minst 3 år, og som har vist særlig interesse for foreningens virke, er valgbar til styret. Leder velges for et år. De øvrige velges for to år. Det er utarbeidet egne retningslinjer for kasserers og revisors plikter. Ledere og ansvarlige medlemmer i skutekomiteen og hus- og arbeidskomiteen velger selv sine øvrige medarbeidere. Det bekjentgjøres kontaktperson for biljard og spill-interesser.

Representanter til Sjøfartsmuseet og valgkomité konstituerer seg selv etter årsmøtet, og rapporterer sammensettingen til styret. Komitéledere som ikke blir valgt inn som ordinære styremedlemmer, velges automatisk inn som varamedlemmer. Komitéledere skal velges etter styremedlemmer, men før varamedlemmer. Kommer komitéledere inn i styret som ordinært medlem, velges det varamedlemmer på vanlig måte. Varamedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett i styret. Komitémedlemmenes rett avhenger av om vedkommende er valgt inn som ordinært styremedlem eller varamedlem. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte. og velger nestformann, kasserer, sekretær og materialforvalter.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges styret senest til siste styremøte før årsmøte, og slåes opp på foreningens tavle. Styret kan oppnevne midlertidige komiteer for spesielle gjøremål. Avtredende tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for så lang tid de har fungert. Ellers kan ingen foreslåtte kandidater nekte å motta valg. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes om styret eller en fjerdepart av medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres minst en måned før avholdelse. Kun saker som krever ekstraordinært årsmøte skal da behandles.

Endringer av foreningens vedtekter kan bare gjøres på et ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendring må være skriftlig og begrunnet. Det må være poststemplet senest 2 uker før årsmøte. Vedtektsendring må ha minst 2/3 flertall av årsmøtets stemmeberettigede representanter.

Hvis foreningens medlemstall underskrider 15 medlemmer, kan foreningen oppløses av årsmøte. Foreningens midler tilfaller i så fall Larvik Sjøfartsmuseum i form av et fond, hvis avkastning disponeres av Larvik Sjøfartsmuseums styre.

Fondets navn skal være: Larviks Sjømannsforenings fond til fordel for Larvik Sjøfartsmuseum.